مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
حسین چم حیدری
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
4-بهسازی تمرکز
1-تحصیلی 4-بهسازی تمرکز
لیست زیر مجموعه ها
1-تمرکز چیست؟ (0)
2-عوامل برهم زننده تمرکز (1)
3-تکنیک های تمرکزآفرینی (0)